Wednesday 12 June 2024 | چهارشنبه 23 خرداد ماه 1403
ارتباط با دبیرخانه علمی info[at]nokhbeh.net

کارگاه های علمی آموزشی

معرفی کارگاه های علمی آموزشی بین المللی در کشور

کارگاه های حوزه علوم آزمایشگاهی

کارگاه های جانبی کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی یکی از معتبر ترین رویدادهای علمی مورد تایید IFCC است.

عنوان کارگاه
برگزاری
اطلاعات

کارگاه های حوزه علوم پزشکی

کارگاه های تخصصی جانبی کنگره بین المللی زیست پزشکی، یکی از معتبرترین رویدادهای علمی مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

عنوان کارگاه
برگزاری
اطلاعات

کارگاه های حوزه علوم زیست شناسی

کارگاه های جانبی مدرسه ملی زیست فناوری ایران، توسط انستیتو پاستور ایران به صورت مجازی برگزار می شود.

هم اکنون به صورت رایگان به جمع خانواده نخبگان بپیوندید

close
shargh
استخدام نیروی انسانی
فراخوان آگهی های استخدام نیروی انسانی